Όροι χρήσης – Πολιτική απορρήτου & προσωπικών δεδομένων

Πολιτική απορρήτου & προσωπικών δεδομένων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο επισκέπτης έχει την αποκλειστική ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου. Επίσης, ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου. Το gallika.gr δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας των επισκεπτών του παρόντος ιστοτόπου καθώς και για την απόλυτη συμμόρφωσή της με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕE) 679/2016 των επισκεπτών του παρόντος ιστοτόπου και των χρηστών των παρεχόμενων σε αυτόν υπηρεσιών. Η χρήση cookies κατά την επίσκεψη στον παρόντα ιστότοπο γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Κατά την πρώτη επίσκεψη στον ιστότοπο ζητείται από τον κάθε επισκέπτη να αποδεχθεί τη χρήση των cookies σύμφωνα με τους κάτωθι περιγραφόμενους όρους ενώ ταυτόχρονα δίνεται στον επισκέπτη η δυνατότητα να ενημερώθεί για την πολιτική την οποία ακολουθεί το gallika.gr σχετικά με τη χρήση των cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αφού έχει ενημερωθεί σχετικά με τη χρήση των cookies, ή αφότου του δόθηκε η δυνατότητα να λάβει σχετική ενημέρωση, ο επισκέπτης τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης των cookies εκ μέρους του gallika.gr και του παρόντος ιστοτόπου.   ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓK Εφόσον ο επισκέπτης επιθυμεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών λήψης ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τις οποίες παρέχει το gallika.gr διά του παρόντος ιστοτόπου, μπορεί να υποβάλλει σχετικό αίτημα εγγραφής, καταχωρώντας τα στοιχεία του και, συγκεκριμένα α) το όνομα, β) το επώνυμο και γ) την διεύθυνση της ηλεκτρονική του αλληλογραφίας. Πριν την οριστική υποβολή των ανωτέρω στοιχείων του, τα οποία θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κατά τους ορισμούς του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 και της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, ο χρήστης ενημερώνεται για την ενέργεια στην οποία προτίθεται να προβεί και ζητείται η ρητή συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του από το gallika.gr και τους συνεργάτες της, ενώ μετά την οριστική καταχώρηση των προσωπικών του δεδομένων, παρέχεται στο χρήστη διά τυποποιημένης ηλεκτρονικής επιστολής, πλήρης ενημέρωση σχετικά με τους σκοπούς αποθήκευσης και επεξεργασίας των δεδομένων του από το gallika.gr, τον τρόπο αποθήκευσης και επεξεργασίας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αιτήματος διόρθωσης και διαγραφής των συλλεχθέντων προσωπικών δεδομένων. Από τη μεριά του, ο χρήστης των υπηρεσιών συμφωνεί και δεσμεύεται να παρέχει αληθείς, και έγκυρες πληροφορίες και επ’ουδενί να καταχωρεί αναληθή στοιχεία, ή στοιχεία τρίτων προσώπων, χωρίς την έγκριση και τη συναίνεσή τους. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών τεκμαίρεται πως αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης για τους οποίους είναι πλήρως ενήμερος.   COOKIES Προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες του βέλτιστη πλοήγηση και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης μονής συνεδρίας (session cookies). Τα session cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη, ούτως ώστε να μη χρειάζεται να ζητείται από αυτόν κωδικός πρόσβασης (password) σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων. Τα session cookies διαγράφονται αυτόματα μόλις ο επισκέπτης/χρήστης απομακρυνθεί από τον ιστότοπο και τερματιστεί η χρήση του πλοηγού (browser). Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν τον χρήστη, όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από τον ιστότοπο και αφορούν τους επισκέπτες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα cookies. Οι όποιες πληροφορίες τυχόν συλλέγονται μέσω των session cookies δεν είναι προσωποποιημένες ως προς τον εκάστοτε επισκέπτη και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπό την έννοια του Κανονισμού (ΕE) 679/2016. Το gallika.gr διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει και να αποθηκεύει αντίστοιχα δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για λόγους στατιστικής και marketing.   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ gallika.gr Το gallika.gr καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να συμμορφούται απόλυτα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, με τις ρυθμίσεις και επιταγές του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (εφεξής «Γενικός Κανονισμός»). Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας το gallika.gr έχει θεσπίσει και ακολουθεί πρωτόκολλα λειτουργίας, συμμόρφωσης και παρακολούθησης για τη σύννομη, θεμιτή και ακριβή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και κατά τρόπο αναλογικό προς τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω, μέσω της χρήσης κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων και σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, όπως η κρυπτογράφηση, η ψευδωνυμοποίηση, και υπό τις αρχές της ελαχιστοποίησης των συλλεγόμενων δεδομένων, του καθορισμού του σκοπού για τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της περιόδου αποθήκευσης αυτών. Προς τον σκοπό αυτόν, το gallika.gr απασχολεί ενημερωμένο και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός στην ιδιωτικότητα, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στις γενικότερες αρχές που προάγει ο Γενικός Κανονισμός και υπάρχουν οι κατάλληλες και αναγκαίες εγγυήσεις για το σύννομο της εκάστοτε επεξεργασίας. Συμμορφούμενη προς τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού, το gallika.gr ως υπεύθυνη επεξεργασίας, έχει επικαιροποιήσει όλες τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού που απασχολεί, με σκοπό να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και να διασφαλίζει την μέγιστη δυνατή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, χρησιμοποιεί εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι οποίοι είναι κατάλληλα πιστοποιημένοι και καταρτισμένοι και ενεργούν σύμφωνα με ρητές και σαφείς οδηγίες, ώστε η εκτέλεση της επεξεργασίας για λογαριασμό του gallika.gr να πληροί όλες τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού.   ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο παρών ιστότοπος δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα επισκεπτών μέσω cookies. Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που ενδέχεται να εμπίπτουν στην έννοια των προσωπικών δεδομένων του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 γίνεται μόνον κατά την εγγραφή του επισκέπτη στην υπηρεσία λήψης ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου (newsletter). Τα στοιχεία που ζητούνται από το gallika.gr για την εγγραφή στην ανωτέρω υπηρεσία είναι τα ελάχιστα δυνατά και μόνον τα απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς της παρεχόμενης υπηρεσίας (πχ ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Κατά την εγγραφή τους στην ανωτέρω υπηρεσία και πριν την οριστική καταχώρηση των δεδομένων τους οι χρήστες λαμβάνουν ενημέρωση σχετικά με την πρόθεση της gallika.gr να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα δεδομένα τους. Επιπλέον, ζητείται πάντοτε από αυτούς να δώσουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων τους από το gallika.gr, διευκρινίζοντας με σαφήνεια τους σκοπούς για τους οποίους τα εν λόγω δεδομένα πρόκειται να συλλεχθούν και να επεξεργασθούν. Αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή ο επισκέπτης/χρήστης ενημερώνεται μέσω τυποποιημένης ηλεκτρονικής επιστολής που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο ίδιος καταχώρησε, με την οποία αυτός ενημερώνεται για α) τους όρους χρήσης της υπηρεσίας, β) την πολιτική του gallika.gr για τα προσωπικά δεδομένα, γ) τα δικαιώματα του χρήστη (πχ διόρθωση στοιχείων, ανάκληση συγκατάθεσης, αίτημα διαγραφής κλπ) καθώς και για τους τρόπους άσκησης αυτών των δικαιωμάτων και δ) τη δυνατότητά του να ζητήσει να μη λαμβάνει πλέον το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (newsletter) και να διαγραφεί από την εν λόγω υπηρεσία. Το gallika.gr διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί αρχείο των συγκαταθέσεων που έλαβε από τον εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη, καθώς και της όποιας επικοινωνίας ήθελε επακολουθήσει με αυτόν, αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, για λόγους προστασίας των εννόμων συμφερόντων της. Πέραν των ανωτέρω είναι δυνατόν να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται από το gallika.gr τα παρακάτω είδη προσωπικών δεδομένων: α) Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται, ή συνδέονται με, οποιαδήποτε επικοινωνία την οποία τρίτα προς το gallika.gr πρόσωπα, υποκείμενα προσωπικών δεδομένων προωθούν σε αυτήν, τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες της, μέσω μηνυμάτων έντυπης ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μέσω κοινωνικών δικτύων και λοιπών εφαρμογών ψηφιακής επικοινωνίας, μέσω του παρόντος ιστοτόπου ή μέσω συνδεόμενων εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου της επικοινωνίας και των μεταδιδομένων που συνδέονται με αυτή την επικοινωνία). β) κάθε άλλη προσωπική πληροφορία που οικειοθελώς αποστέλλουν οι επισκέπτες/χρήστες μέσω του παρόντος ιστοτόπου, και γ) επιπρόσθετες πληροφορίες σχετιζόμενες με άλλα δεδομένα που έχουν ήδη συλλεγεί. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όπου οι πληροφορίες και τα δεδομένα περιήλθαν στην κατοχή το gallika.gr από τα υποκείμενα των δεδομένων αυτοβούλως και χωρίς τη δική της συμμετοχή και πρωτοβουλία, θα τεκμαίρεται ότι η αποστολή των ανωτέρω πληροφοριών και δεδομένων εμπεριέχει συναίνεση ως προς τη συλλογή και επεξεργασία τους, πάντοτε όμως υπό τους όρους της παρούσας πολιτικής και της επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας. Η συλλογή και διατήρηση των ανωτέρω δεδομένων και πληροφοριών, ή μη, από το gallika.gr εναπόκειται στην απολύτως διακριτική της ευχέρεια. Σε κάθε περίπτωση το gallika.gr δικαιούταν να διαγράψει αυτομάτως και οριστικά κάθε αντίστοιχη πληροφορία η οποία περιήλθε στην ίδια χωρίς τη δική της πρωτοβουλία, συναίνεση και αίτημα. Προτού αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα τρίτου προσώπου στον παρόντα ιστότοπο και του gallika.gr ο χρήστης πρέπει προηγουμένως να έχει λάβει τη συναίνεση του προσώπου το οποίο αφορούν τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, τόσο αναφορικά με την αποκάλυψη όσο και ως προς την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Τα δεδομένα (προσωπικά ή μη) που χορηγούνται προς το gallika.gr από τρίτους, μέσω του παρόντος ιστότοπου, ή συνδεόμενων με αυτόν εφαρμογών, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και ειδικότερα : (α) για τη διαχείριση του ιστότοπου και των συνδεόμενων εφαρμογών και δραστηριοτήτων (β) για να ενεργοποιηθεί για το χρήστη η δυνατότητα χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του ιστότοπου ή συνδεόμενων εφαρμογών (γ) για να αποστέλλονται στο χρήστη ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφ’ όσον το έχει επιλέξει (δ) για να παρέχει το gallika.gr σε τρίτα μέρη στατιστικές πληροφορίες που αφορούν στους χρήστες του ιστοτόπου (χωρίς όμως οι αποδέκτες των στοιχείων αυτών να δύνανται να προσωποποιήσουν κανένα εκ των χρηστών) (ε) για τη διαχείριση ερωτημάτων και παραπόνων που προέρχονται από, ή αναφέρονται στους, επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου ή συνδεόμενες εφαρμογές (στ) να διατηρείται ο ιστότοπος, καθώς και οι συνδεόμενες εφαρμογές ασφαλείς και να αποφεύγονται απάτες (ζ) για να επαληθεύεται η συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου ή των συνδεόμενων με αυτόν εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου προσωπικών μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω του ιστοτόπου ή της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων συνδεόμενων εφαρμογών). Χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του υποκειμένου/χρήστη το gallika.gr δε θα διαθέσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε κανένα τρίτο μέρος για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών της ίδια ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους.   ΔΙΟΡΘΩΣΗ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το gallika.gr δίνει το δικαίωμα σε κάθε χρήστη/υποκείμενο προσωπικών δεδομένων τα όποια έχει συλλέξει και αποθηκεύσει να ζητήσουν την άμεση διαγραφή τους, να διορθώσουν ή/και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, ανά πάσα χρονική στιγμή, στέλνοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] . To gallika.gr επιφυλάσσεται ρητώς να αρνηθεί τη διαγραφή μέρους των δεδομένων, σε περίπτωση που αυτώ είναι απαραίτητα στην ίδια για λόγους λογιστικής παρακολούθησης και συμμόρφωσης με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, καθώς και για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της.   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το gallika.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων τα οποία έχει συλλέξει και αποθηκεύσει σε κανένα τρίτο φορέα. Κατ’ εξαίρεση από την ανωτέρω κανόνα το gallika.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει ή/και γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα τα οποία έχει στην κατοχή της προς τρίτους, αποκλειστικά και μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις: • Εάν έχει τη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων των εν λόγω προσωπικών δεδομένων. • Εάν τούτο επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και μόνον προς τις αρμόδιες προς τούτο αρχές. Το gallika.gr δύναται να αποκαλύψει τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών σε οποιονδήποτε υπάλληλο, διοικητικό στέλεχος, ασφαλιστή, επαγγελματικό σύμβουλο, πράκτορα, προμηθευτή ή υπεργολάβο, στο βαθμό που είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Πέραν των ανωτέρω, το gallika.gr δύναται να αποκαλύψει τηρούμενα από εκείνη προσωπικά δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) στο βαθμό που είναι υποχρεωμένη προς τούτο από το νόμο (β) σε σύνδεση με υφιστάμενη ή ενδεχόμενη νομική διαδικασία (γ) για να εδραιώσει, ασκήσει ή προστατεύσει τα νομικά της δικαιώματα (δ) στον αγοραστή (ή ενδεχόμενο αγοραστή) οποιασδήποτε δραστηριότητας ή περιουσιακού στοιχείου σκοπεύσει (ή εξετάσει) να πουλήσει Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική, το gallika.gr δεν θα διαθέσει τα τηρούμενα από αυτή προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη.   ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από και ερμηνεύονται κατά το ισχύον ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο. Για την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς ήθελε ανακύψει σχετικά με τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου, ή αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία από το gallika.gr προσωπικών και μη δεδομένων στα πλαίσια της δραστηριότητάς της, αποκλειστικώς αρμόδια θα είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια του Πειραιά. Το παρόν σε συνδυασμό με τους Όρους Χρήσης Ιστοσελίδας αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του gallika.gr και του κάθε επισκέπτη/χρήστη του παρόντος ιστοτόπου και των συνδεόμενων με αυτόν υπηρεσιών. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών θα λαμβάνεται υπόψη και θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οι παρόντες όροι χρήσης κατισχύουν οποιωνδήποτε άλλων όρων και τυγχάνουν εφαρμογής για όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες και εφαρμογές του ιστότοπου, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλων ειδικότερων όρων. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο και τις υπηρεσίες αυτού τεκμαίρεται πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, εάν δεν υποβάλει αίτηση αντίρρησης. Ο ιστότοπος δύναται να επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στον παρόντα ιστότοπό ή σε συνδεόμενες εφαρμογές. Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής. Ο ιστότοπος δύναται να ενημερώσει τους χρήστες για αλλαγές στην Πολιτική αυτή (είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων του ιστοτόπου ή συνδεόμενων εφαρμογών). Εάν οποιοσδήποτε επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου δεν συμφωνεί με τους ανωτέρω παρατιθέμενους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστοτόπου.