Γαλλικά – αγγλικά

αγγλικά-γαλλικά  
Français anglais
Στα γαλλικά υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις που γράφονται ακριβώς ίδια με
τα αγγλικά και έχουν την ίδια σημασία, αλλά βέβαια προφέρονται διαφορετικά:
national εθνικός
international διεθνής
stupide ηλίθιος
application εφαρμογή
interruption διακοπή
balance ζυγαριά
desir επιθυμία
ardent φλογερός
apparition εμφάνιση
aptitude ικανότητα
ambition φιλοδοξία
addition πρόσθεση
condition όρος
decision απόφαση
éducation εκπαίδευση
religion θρήσκευμα